RESEARCH SUPERVISORS

RESEARCH SUPERVISORS

Sl.no. Name of the research supervisors Department
1 Dr. VARUNAKUMARA J.B. BIOCHEMISTRY
2 Dr. RAMESH C.K BIOTECHNOLOGY
3 Dr. PRABHAKAR B.T BIOTECHNOLOGY
4 Dr. PRADEEPA. K BIOTECHNOLOGY
5 Dr. KRISHNASWAMY BOTANY
6 Dr. NATARAJ S BOTANY
7 Dr. RAJESHWARI N BOTANY
8 Dr. RAMESH BABU H.N BOTANY
9 Dr. PARAMESH NAIK N BOTANY
10 Dr. NAFEESA BEGUM BOTANY
11 Dr. LATHA K.P CHEMISTRY
12 Dr. KRISHNAMURTHY G CHEMISTRY
13 Dr. PARAMESH NAIK. P CHEMISTRY
14 Dr. ANITHA CHEMISTRY
15 Dr. SRIKANTA CHEMISTRY
16 Dr. YUVARAJ T.C.M CHEMISTRY
17 Dr. PRABHAKAR CHAVAN CHEMSITRY
18 Dr. PARISARA NAGARAJ ENVIRONMENTAL SCIENCE
19 DR. MUTTAIH SM KANNADA
20 Dr. NAGARJUNA H.M KANNADA
21 Dr. VENKATESH P MATHAMETICS
22 Dr. PAVITRA GM MATHAMETICS
23 Dr. ONKARAPPA R. MICROBIOLOGY
24 Dr. MALLIKARJUN N MICROBIOLOGY
25 Dr. NAGARAJ N PHYSICS
26 Dr. CHANDRASHEKAR M.N PHYSICS
27 Dr. SUBRAMANYA K PHYSICS
28 Dr. SYED SANAVULLA URDU
29 Dr. K.L. NAIK ZOOLOGY
30 Dr. ASHASHREE H.M ZOOLOGY